• Trần Quốc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thành Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Văn Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0163612617
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Chín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Văn Để
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0973358115
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Nguyễn Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0967016963
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Hoàng Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01682540840
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thanh Tính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0998392098
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Văn Si
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó ban
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   1673818586
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ung Minh Thống
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó ban
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: