• Hà Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   01654245618
  • Email:
   gv.hathithuylinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đinh Thị Hồng Đảm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   01682257022
  • Email:
   DamDinh73@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0969692852
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hồ Thị Chuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   01206759848
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: